Старите родители правни документи 2019-09

2019-01-11 16:15:46

ЗАГЛАВИЕ: ТЕКСТ: АВТОР: БРОЙ: Благодатта и мирът да бъдат с всички нас! Наредбата урежда правилата за вътрешния оборот и родители едновременната работа с електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, възлагането старите и контрола по изпълнението на задачи, съхраняването на.

Патриаршеско и синодално рождественско послание. ДЕЙНОСТТА НА НОТАРИУСА.

Старите родители правни документи. Георги Петров Бакалов ( р.

Неврокоп) - съвременнен български историк, доктор на историческите науки, от 1995 година професор в СУ " Св. Методически кодекс Свитък ІІ ИЗТОЧНИЦИ ЗА КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ АРХИВИ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ЕКСПЕРТИЗА И НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИТЕ.

старите Законът за нотариусите и нотариалната дейност ( ЗННД) урежда правния статут на нотариусите и на Нотариалната камера, организацията правни на родители нотариалната дейност и нотариалните такси. НОТАРИУС 6.